KVKK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

Giriş Kişisel verilerin korunması, temel bir insan hakkı olması sebebiyle TAŞI24 ULAŞIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN (“TAŞI” ) en önemli öncelikleri arasındadır. Şirket kişisel verilerin korunması hakkını güvence altında tutabilmek adına, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu TAŞI Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, ilgili kişileri bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair herhangi bir sorunuz olması durumunda kvkk@tasi24.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kapsam

TAŞI Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanarak hazırlanmıştır. “Politika” hazırlanırken öncelikle TAŞI organizasyon şeması dahilinde çalışma birimlerinin hangi verileri, neden topladıkları ve bu verileri neden üçüncü kişilere aktarma gereksinimi olduğunu belirlemek ve TAŞI’nın kişisel veri işleme usulünü anlamak temel ilke olarak belirlenmiştir. İlgili mevzuatın gereksinimleri “Politika”ya aktarılırken, özelleştirilerek, TAŞI’nın hangi verileri neden temin ettiğini, bu verileri neden işlediğini sade ve anlaşılır bir dil ile izah etmek kişisel verilerin korunması gerekliliği dahilinde duyulan hassasiyet çerçevesinde ilke edinilmiştir. Ayrıca, TAŞI organizasyonu içinde ve organizasyon dışında veri gizliliğinin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almak ve verileri işlenen bireyleri bilgilendirmek ve aydınlatmak hedeflenmektedir. “Politika” kapsamına TAŞI tarafından verileri işlenen tüm gerçek kişiler girmektedir. İş bu “Politika” kapsamında TAŞI organizasyonunda yer alan işlem ve faaliyetler çerçevesinde işlenen veriler, verilerin kategorizasyonu, veri alıcı grupları, veri toplama hukuki sebebi ve yöntemi, verilerin aktarıldığı üçüncü kişi grupları, verilerin işleme süreleri, verilerin silinme süreleri hakkında özelleştirilmiş bilgilere yer verilmeye çalışılmıştır. Ancak hali hazırdaki işleme faaliyetlerinin dışında TAŞI tarafından veri işleme yapılması/yapılacak olması halinde harici bir aydınlatma metni dahilinde, işbu politikada belirtilen temel ilke ve prensiplere uyulmak kaydıyla işleme faaliyeti yürütülmesi ve aydınlatma yapılması mümkündür. Bu durumda yapılan aydınlatma işbu “Politika”nın ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup, İşbu “Politika” da yer almadığı iddia edilemeyecektir. Nitekim Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında aydınlatmanın sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yapılması mümkündür.

Politika ve KVKK Mevzuatının Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda öncelikle yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

•Kimlik:Ad-soyad, cinsiyet, yolcu ID.

•İletişim:Cep telefonu, e-posta, adres ve favori adres bilgileri.

•Ödeme Bilgileri:Ödeme araçları, ödeme tutarı, ödeme yöntemi, fatura ve ödeme detayları, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi.

•Yolculuk Bilgileri:Yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, yolculuk tarih, saat ve süreleri, yolculuk tutarı ve sayısı.

•Yolcu İşlem Bilgileri:Talep ve şikâyet bilgileriniz, çağrı merkezi görüşme bilgileri.

•Konum Bilgileri:Mobil cihazınız aracılığıyla edinilen konum (lokasyon) bilgileri.

•İşlem Güvenliği:Cihaz işletim sistemi, IP adresi, kullanıcıların uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtları, parola.

•Hukuki İşlem Bilgileri:Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler.

•Risk Yönetimi:Şüpheli veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesine ilişkin bilgiler.

•Diğer:Yorumlarınız, yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, sürücülere verilen puan, yorum bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, dil ve mobil uygulama üzerindeki kullanım tercihleri, indirim kodu/kampanya bilgileri, tercih ve kullanım alışkanlıkları.

TAŞI mobil uygulamasının “Bilgilerim” kısmında evcil hayvan bilgilerinizi ve engellilik bilgilerinizi düzenlemeniz durumunda bu bilgilerinizi de işliyoruz.

Mobil uygulama deneyiminizi geliştirmek için çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz.

TAŞI’nın çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA KANALLARI VE YÖNTEMLERİ

Mobil uygulama kullanıcılarının kişisel verilerini, TAŞI mobil uygulaması üzerinden topluyoruz.

TAŞI Müşteri Hizmetleri’ni aramanız veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşmanız durumunda verilerinizi bu kanallar üzerinden topluyoruz.

Verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyor ve işliyoruz. Kısmen otomatik yöntemlerle veri işleme, kısmen insan müdahalesi ve kısmen otomatik olarak (bilişim sistemleri vasıtasıyla) gerçekleştirilen veri işlemeyi ifade etmektedir. Otomatik yöntemlerle veri işleme ise insan müdahalesi olmaksızın, bilişim sistemleri vasıtasıyla kendiliğinden gerçekleşen veri işlemedir.

Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde).

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENDİĞİ SÜREÇLER

TAŞI, mobil uygulamaya üyeliğiniz, uygulamayı kullanımınız ve sizinle ilişkimiz uyarınca aşağıda belirtilen süreçler kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

Aşağıda kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlerdeki amaçlarımıza ve bu süreçlerde hangi kişisel verilerinizi işlediğimize yer verdik:

Süreç İşlenen Veriler İşleme Amaçları
Üyelik Oluşturma Ad-soyad, e-posta, cep telefonu, parola, cinsiyet bilgisi.

TAŞI mobil uygulamasına üyelik kaydı ve üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, Kimliğinizi doğrulamak ve hesap aktivasyonunu sağlamak.

Yolculuk Ad-soyad, yolcu ID, adres-favori adres bilgileri, cep telefonu, konum, yolculuk bilgileri, ödeme bilgileri, dil ve mobil uygulama üzerindeki kullanım tercihleri, evcil hayvan ve engelli yolcu tercihleri.  Yolculuk taleplerini almak; yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesini sağlamak, Sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak, Yolcuların tercihlerine uygun olarak taksi yolculuğu gerçekleştirmelerini temin etmek, TAŞI sürücüleri ve yolcular arasındaki iletişimi yürütmek , Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek.
 Yolcu İlişkileri ve Memnuniyeti Ad-soyad, yolcu ID, cep telefonu, e-posta, yorum, talep ve şikâyet bilgileri, çağrı merkezi görüşme bilgileri, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri. Yolcular ile iletişime geçmek ve yolcularla olan ilişkileri yönetmek, Yolcuların memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek, Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek, Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak, Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek.
Pazarlama Aktiviteleri Ad-soyad, yolcu ID, cep telefonu, e-posta, indirim kodu /kampanya bilgileri, tercih ve kullanım alışkanlıkları, yolculuk bilgileri, ödeme bilgileri, pazarlama analizleri, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, yorum, talep ve şikâyet bilgileri, evcil hayvan ve engelli yolcu tercihleri. İletişim izin tercihlerinize uygun olarak, kampanyalar ve size özel fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak, Hizmetlerimizden en uygun şekilde yararlanabilmeniz için pazarlama analizleri gerçekleştirmek, TAŞI’nın sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek, Size özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek.
İlgili Diğer Süreçler Ad-soyad, yolcu ID, yolculuk bilgileri, yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, ödeme bilgileri, adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler, şüpheli veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesine ilişkin bilgiler.  TAŞI operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek, Mobil uygulamamızdaki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, Yolculuk iptalleri ve iptal ücretlerine ilişkin süreçleri yürütmek, Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek, Hukuki süreçleri yürütmek, İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

 

 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERKEN DAYANDIĞIMIZ HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanıyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere yer verdik:

a. Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması TAŞI ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi, bu hukuki sebebe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

b.Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi Kişisel verilerinizi bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işlediğimiz durumlarda bu hukuki sebebe dayalı olarak hareket ediyoruz.

c.Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, TAŞI’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanıyoruz. Örneğin, evcil hayvan taşınmasına uygun araç sahibi sürücüleri size yönlendirmek için, evcil hayvan sahibi olduğunuza ilişkin bilgilerinizi işliyoruz (bu bilgiyi yalnızca bizimle paylaşmayı tercih etmeniz durumunda işliyoruz).

d.İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlamış olması Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler bulunmadığında verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz. Bu kapsamda örneğin mobil uygulamamızın “Bilgilerim” kısmında engelli yolcu bilgilerini düzenlenmeniz durumunda, bilgilerinizi bu hukuki sebebe dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunuyorsa, kişinin açık rızasını sormuyoruz. Yalnızca Kanun’da yer alan diğer hukuki sebepler bulunmadığında ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasının bulunup bulunmadığını soruyoruz. Konum bilgileriniz özelinde ise, kullandığınız mobil cihazın işletim sisteminin özellikleri uyarınca konum bilgisinin kullanılmasına izin verip vermediğinize bağlı olarak bu bilgileriniz işlenir. Bu tercihinizi, mobil cihazınızın “Ayarlar” kısmından her zaman değiştirebilirsiniz. Aşağıda her bir süreç özelinde hangi hukuki sebeplere dayandığımızı belirttik:

Süreç Dayanılan Hukuki Sebep
Üyelik Oluşturma Sözleşmenin kurulması veya ifası Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
Yolculuk Sözleşmenin kurulması veya ifası Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
  Sözleşmenin kurulması veya ifası
 Yolcu İlişkileri ve Memnuniyeti   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
Pazarlama Aktiviteleri Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
Engelli Yolculara Dair Süreçler   İlgili kişinin açık rızasını sağlamış olması
İlgili Diğer Süreçler  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ DURUMLAR

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları Paylaşılan Taraflar
Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimi yürütmek, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. TAŞI Nakliyecileri
Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, kullanıcılara özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek. Tedarikçiler ve İş Ortakları
Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.  Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Harita uygulaması için Yandex altyapısı kullanılmaktadır. Yandex’in kişisel verilerileri nasıl işlediği hakkında bilgi için yandex.com.tr/legal/confidential adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

TAŞI, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

TAŞI, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

TAŞI, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

TAŞI, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

TAŞI, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında

i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, rızanızı bizimle iletişime geçerek dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

HAKLARINIZI KULLANMA YÖNTEMLERİ

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi TAŞI’ya iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

TAŞI mobil uygulamasında yer alan Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.

Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@tasi24.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

TAŞI, işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken her türlü makul dikkat ve özeni sağlamaktadır.TAŞI, ilgili mevzuatının gereklilikleri yanında KVKK’nın 12. maddesi çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için de gereken teknik ve idari tedbirlerini makul düzeyde almaktadır. Söz konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

TAŞI, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi (veri işleyen) tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin ilgili veri işleyenler tarafından da alınması için gerekli tedbirleri alacaktır. Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunacaktır.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) göz önünde bulundurulmaktadır.

Tanımlar

Politika  Şirket tarafından oluşturulan kişisel veri koruma politikası.
 Kanun/KVKK  Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kurul 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Taşı24 Ulaşım Hizmetleri Ltd Şti

Mersis Numarası : 0828099804900001

Adresi : Ziya Gökalp mah. Seyit Onbaşı cad. No: 36, kat 5 no:9,

Başakşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefonu : +90 850 2424440

e-posta adresi : kvkk@tasi24.com

Nakliyat için araç seçimini yap,
Taşı24 anında kapına gelsin.

HEMEN TEKLİF AL